12 346 19 56      
  12 346 19 56      
 
Informacja
 
Informacja
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 -14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Kancelarię Brokerską NBroker Ubezpieczenia.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 1. Klienci Administratora w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności ubezpieczeniowej, jak również osoby działające w ich imieniu, np. pracownicy, współpracownicy, pełnomocnicy (dalej „Klienci”);
 2. Osoby ubezpieczone za pośrednictwem Administratora, nie będące bezpośrednimi Klientami Administratora (osoby ubezpieczone np. przez pracodawców lub członków rodziny – dalej „Ubezpieczeni”);
 3. Kontrahenci Administratora, w szczególności dostawcy towarów i usług na potrzeby działalności prowadzonej przez Administratora, jak również osoby działające w ich imieniu (dalej „Kontrahenci”);
 4. Osoby kontaktujące się z Administratorem w związku z prowadzoną działalnością, inne niż Klienci, Ubezpieczeni oraz Kontrahenci, w tym m.in. osoby zainteresowane współpracą z Administratorem, jak również osoby, z którymi kontaktuje się Administrator, w szczególności potencjalni klienci Administratora lub ich reprezentanci, jak również osoby działające w imieniu podmiotów, z którymi kontaktuje się Administrator, w tym organów administracji państwowej, urzędów, organizacji pozarządowych, instytucji, osób prawnych, spółek prawa handlowego, jak również wszelkich innych podmiotów publicznych oraz prywatnych (dalej „Osoby kontaktowe”).

I. Informacje ogólne


Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Brokerska NBroker Ubezpieczenia Marcin Nadbrzeżny, adres do korespondencji: ul. Babinicza 1/3, 30-389 Kraków, e-mail: kancelaria@nbroker.com.pl

Prawa osób, których dane są przetwarzane
Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania swoich danych;
 • żądania usunięcia swoich danych;
 • żądania przeniesienia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych.

Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany powyżej lub drogą e-mailową na adres: kancelaria@nbroker.com.pl

Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług przez Administratora na Państwa rzecz, wykonania zawartej z Państwem umowy lub kontaktu z Administratorem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


II. Informacje szczegółowe dla Klientów oraz Ubezpieczonych


Zakres i źródło danych osób Ubezpieczonych
Administrator informuje, że dane osób Ubezpieczonych, które nie zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób, zostały przekazane przez osobę lub podmiot, który uczestniczył w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia z udziałem Administratora, np. przez pracodawcę lub członka rodziny.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • data urodzenia
 • płeć

W przypadku danych przedstawicieli oraz osób kontaktowych Klientów, które nie zostały przekazane bezpośrednio przez te osoby, informujemy, że dane zostały udostępnione przez właściwego Klienta. Zakres danych obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania na Państwa rzecz usług w zakresie działalności Administratora, tj. pośrednictwa w zawieraniu/rozwiązywaniu umów ubezpieczeniowych oraz umów z dostawcami usług, w szczególności medycznych, negocjowania ofert, w tym wysyłania zapytań ofertowych, jak również dokonania czynności związanych z realizacją takich umów oraz likwidacją szkód ubezpieczeniowych, w tym także wnioskowania o zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia;
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczonymi usługami;
 • kontaktu z Państwem lub Państwa przedstawicielem;
 • podejmowania działań promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w związku z wykonywaniem usług przez Administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze świadczonymi usługami;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, kontaktu z Państwem lub Państwa przedstawicielem, jak również podejmowania działań promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora.

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi wspierające działalność podstawową Administratora, usługi księgowe, pocztowe/kurierskie, jak również usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach działalności podstawowej (np. członkom konsorcjum), jak również innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń związanych z usługami, jakie Administrator świadczy na Państwa rzecz, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy.  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, przetwarzanie będzie mieć miejsce do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.


III. Informacje szczegółowe dla Kontrahentów


W przypadku danych przedstawicieli oraz osób kontaktowych Kontrahentów, które nie zostały przekazane bezpośrednio przez te osoby, informujemy, że dane zostały udostępnione przez właściwego Kontrahenta. Zakres danych obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania obowiązków, przewidzianych w zawartej umowie oraz obowiązujących przepisach;
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy;
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową;
 • kontaktu z Państwem lub Państwa przedstawicielem.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w związku z wykonywaniem umowy po stronie Administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, jak również kontaktu z Państwa przedstawicielem.

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi wspierające działalność podstawową Administratora, usługi księgowe, pocztowe/kurierskie, jak również usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach działalności podstawowej (np. członkom konsorcjum), jak również innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, przetwarzanie będzie mieć miejsce do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.


IV. Informacje szczegółowe dla Osób kontaktowych


W odniesieniu do danych osobowych, które nie zostały podane bezpośrednio przez Państwa, Administrator informuje, że dane pochodzą z ogólnodostępnych źródeł. Dane mogą pochodzić także od podmiotu, z którym Państwo współpracują lub w którym są Państwo zatrudnieni, lub od osób trzecich – w takim przypadku Administrator informuje Państwa o tym przy pierwszym kontakcie.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem lub Państwa przedstawicielem lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (np. w celu przedstawienia oferty).

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (np. w celu przedstawienia oferty);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. kontaktu z Państwem między innymi w celu nawiązania współpracy lub przedstawienia oferty świadczonych usług.

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi wspierające działalność podstawową Administratora, jak również usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane mogą być przetwarzane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
ul. Babinicza 1/3
30-389 Kraków

  12 346 19 56
 
© 2021 NBroker Ubezpieczenia Wszystkie prawa zastrzeżone